Quản lý kho - cửa hàng

Dưới đây là phần hướng dẫn bạn quản lý kho/ cửa hàng


MỤC LỤC 

 

Quản lý nhập kho

 

Xuất kho 

 

Kiểm kho

 

I. QUẢN LÝ NHẬP KHO

1. Tạo phiếu nhập kho mua hàng

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn vào Kho hàng ⇒ Quản lý nhập kho ⇒ Tạo phiếu phập kho  Nhập kho mua hàng.

 

 

Bước 2: Chọn sản phẩm từ danh sách hoặc quét mã Barcode để đưa sản phẩm vào phiếu, sau đó điền:

+ Thông tin nhập kho: Hình thức nhập kho, Tên nhà cung cấp, Địa chỉ nhập kho hàng, Ghi chú. 

+ Thông tin thanh toán: Phương thức thanh toán và chọn Đã thanh toán đủ, nếu không đủ nhập số tiền còn nợ. 

 

 

Bước 3: Trên cửa sổ mới, bạn có thể tìm kiếm sản phẩm thông qua Tên sản phẩm, Mã sản phẩm, Barcode hoặc Loại sản phẩm, Hạn sử dụng, Danh mục sản phẩm

 

Chọn sản phẩm cần nhập  ⇒ Chọn những sản phẩm này.

 

 

Bước 4: Để tạo phiếu nhập kho

+ Chọn Số lượng (Lô sản xuất hoặc Tạo lô sản xuất) và Đơn giá nhập, nếu muốn xóa sản phẩm chọn icon 

+ Nhập thông tin Giảm giá theo phần trăm, Giảm giá theo giá trị, Chi phí khác (nếu có).

+ Kiểm tra lại Thông tin nhập kho và  Thông tin thanh toán. 

 

 

 

Bước 5: Chọn Tạo phiếu nhập kho để Hoàn thành, chọn Lưu nháp để chuyển vào phiếu nháp.

 

2. Tạo phiếu nhập kho khách trả lại.

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Quản lý nhập kho ⇒ Tạo phiếu phập kho ⇒ Nhập kho khách trả lại.

 

 

Bước 2: Chọn đơn hàng từ danh sách hoặc quét mã Barcode để đưa sản phẩm vào phiếu

 

 

Bước 3: Có thể tìm kiếm đơn hàng thông qua Kho hàng,  Mã hóa đơn hoặc Tên khách hàng. 

    Chọn đơn hàng trả lại lưu ý chỉ chọn 1 đơn duy nhất .

 

 

Bước 4: Để tạo phiếu nhập kho 

+ Chọn Số lượng khách trả lại

+ Chọn Chi nhánh kho nhận hàng 

+ Điền Lý do trả hàng

Chọn Tạo phiếu nhập kho để tạo. 

 

 

Bước 5: Xác nhận tạo phiếu nhập kho ⇒ Tạo phiếu nhập kho hoặc Không

 

 

3. Tạo phiếu phập kho khác.

 

Bước 1: Trên thanh Menu chọn vào Kho hàng ⇒ Quản lý nhập kho ⇒ Tạo phiếu phập kho  Nhập kho khác.

 

 

Bước 2: Chọn sản phẩm từ danh sách hoặc quét mã Barcode để đưa sản phẩm vào phiếu và nhập Thông tin kho

 

 

Bước 3: Trên cửa sổ mới, bạn có thể tìm kiếm sản phẩm thông qua Tên sản phẩm, Mã sản phẩm, Barcode hoặc Loại sản phẩm, Hạn sử dụng, Danh mục sản phẩm

 

Chọn sản phẩm cần nhập  ⇒ Chọn những sản phẩm này.

 

 

Bước 4: Để tạo phiếu nhập kho

+ Chọn Số lượng (Lô sản xuất hoặc Tạo lô sản xuất) và Đơn giá nhập, nếu muốn xóa sản phẩm chọn icon 

+ Nhập thông tin Giảm giá theo phần trăm, Giảm giá theo giá trị, Chi phí khác (nếu có).

+ Kiểm tra lại Thông tin nhập kho. 

 

 

Bước 4: Chọn Nhập kho để Hoàn thành, chọn Lưu nháp để chuyển vào phiếu nháp.

 

4. Xem thông tin phiếu, chuyển phiếu vào thùng rác, khôi phục phiếu

 

Trên thanh Menu chọn vào Kho hàng ⇒ Quản lý phiếu nhập hàng 

 

* Xem thông tin phiếu nhập kho 

Chọn icon  để xem thông tin phiếu, có thể xem lại lịch sử nhập hàng, sau đó chọn In phiếu hoặc Hủy phiếu. 

 

 

* Xóa phiếu nhập kho

 

Chọn icon  để xóa phiếu nhập kho, sau đó chọn Vâng tôi muốn để chuyển phiếu vào thùng rác.

 

 

 

* Khôi phục phiếu đã xóa

 

Chọn icon  để vào danh sách dữ liệu đã bị xóa chọn icon  khôi phục phiếu ⇒ Chọn Vâng tôi muốn để hoàn thành.

 

 

5. Tìm kiếm phiếu nhập kho

 

Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Quản lý phiếu nhập hàng, có 2 cách tìm kiếm thông qua Từ khóa thông thườngTìm kiếm nâng cao.

 

+ Thông thường: Nhập từ khóa tìm kiếm

 

 

+ Tìm kiếm nâng cao: Tìm kiếm thông qua các tùy chọn bộ lọc, chọn Bắt đầu tìm kiếm để hoàn thành

 

 

6. Tùy chọn bộ lọc

 

Trên thanh menu chọn Kho hàng ⇒ Quản lý phiếu nhập hàng

 

+ Lọc hiển thị theo thông tin : Chọn icon ⇒ Chọn những mục cần hiển thị

 

 

+ Lọc phiếu nhập kho theo thời gian

 

 

7. Tùy chọn trên đối tượng đã chọn

 

Bưới 1: Trên thanh menu chọn Kho hàng  ⇒ Quản lý phiếu nhập hàng ⇒ Chọn các phiếu nhập ⇒ Chọn thao tác thực hiện gồm: Chuyển trạng thái sang hủy, Chuyển vào thùng rác, Xuất thông tin đã chọn ra file excel, Xuất toàn bộ ra file excel.

 

 

Bước 3: Chọn Xác nhận để Hoàn thành.

 

II. QUẢN LÝ XUẤT KHO 

 

1. Xuất bán hàng

 

 Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Quản lý xuất kho ⇒ Tạo phiếu xuất kho ⇒ Xuất bán hàng.

 

Tạo Phiếu xuất kho bán hàng chính là Tạo đơn hàng 

 

2. Xuất chuyển hàng

 

Bước 1:  Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Quản lý xuất kho ⇒ Tạo phiếu xuất kho ⇒ Xuất chuyển hàng.

 

Bước 2: Nhập Thông tin chuyển hàng Chọn sản phẩm hoặc quét mã Barcode để đưa sản phẩm vào phiếu. 

 

 

Bước 3: Chọn sản phẩm cần tạo phiếu có thể tìm kiếm mã sản phẩm theo tên, mã SKU hoặc Barcode, sau đó Chọn những sản phẩm này.

 

 

Bước 4: Có thể chọn thêm sản phẩm, tăng giảm số lượng hoặc chọn icon  để xóa sản phẩm, tiếp theo kiểm tra Thông tin chuyển hàng ⇒ Chọn Xuất kho hoặc Lưu nháp

 

 

3. Xuất hàng cho tặng

Bước 1:  Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Quản lý xuất kho ⇒ Tạo phiếu xuất kho ⇒ Xuất cho tặng.

 

 

Bước 2: Nhập Thông tin cho tặng Chọn sản phẩm hoặc quét mã Barcode để đưa sản phẩm vào phiếu. 

 

 

Bước 3: Chọn sản phẩm cần tạo phiếu có thể tìm kiếm mã sản phẩm theo tên, mã SKU hoặc Barcode, sau đó Chọn những sản phẩm này.

 

 

Bước 4: Có thể chọn thêm sản phẩm, tăng giảm số lượng hoặc chọn icon  để xóa sản phẩm, tiếp theo kiểm tra Thông tin cho tặng ⇒ Chọn Xuất kho hoặc Lưu nháp

 

 

 

4. Xuất hàng hủy

Bước 1:  Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Quản lý xuất kho ⇒ Tạo phiếu xuất kho ⇒ Xuất hàng hủy. 

 

 

Bước 2: Nhập Thông tin hủy Chọn sản phẩm hoặc quét mã Barcode để đưa sản phẩm vào phiếu. 

 

 

Bước 3: Chọn sản phẩm cần tạo phiếu có thể tìm kiếm mã sản phẩm theo tên, mã SKU hoặc Barcode, sau đó Chọn những sản phẩm này.

 

 

Bước 4: Có thể chọn thêm sản phẩm, tăng giảm số lượng hoặc chọn icon  để xóa sản phẩm, tiếp theo kiểm tra Thông tin hủy ⇒ Chọn Xuất kho hoặc Lưu nháp

 

5. Xuất trả nhà cung cấp

Bước 1:  Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Quản lý xuất kho ⇒ Tạo phiếu xuất kho ⇒ Xuất trả nhà cung cấp. 

 

 

Bước 2: Nhập Thông tin trả hàng Chọn sản phẩm hoặc quét mã Barcode để đưa sản phẩm vào phiếu. 

 

 

Bước 3: Chọn sản phẩm cần tạo phiếu có thể tìm kiếm mã sản phẩm theo tên, mã SKU hoặc Barcode, sau đó Chọn những sản phẩm này.

 

 

Bước 4: Có thể chọn thêm sản phẩm, tăng giảm số lượng hoặc chọn icon  để xóa sản phẩm, tiếp theo kiểm tra Thông tin trả hàng ⇒ Chọn Xuất kho hoặc Lưu nháp

 

 

III. KIỂM KHO

1. Tạo phiếu kiểm kho

+ Tự tạo phiếu kiểm kho

Bước 1: Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Kiểm kho ⇒ Tạo phiếu kiểm kho ⇒ Tự tạo phiếu kiểm kho.

 

Bước 2: Kho hàng nhập thông tin Chọn kho kiểm kê, Hình thức kiểm kho, Lý do kiểm kê

 

 

Bước 3: Sản phẩm ⇒ Chọn sản phẩm 

 

 

Bước 4: Chọn sản phẩm có thể tìm kiếm bằng cách nhập tên sản phẩm, mã sản phẩm hoặc barcode ⇒ Chọn những sản phẩm này

 

 

Bước 5: Hệ thống sẽ đưa ra số liệu về Số lượng trên hệ thống, Số lượng kiểm kê để tạo phiếu xuất/ nhập theo đúng số lượng ⇒ Hoàn tất

 

 

Bước 6: Có thể chọn Cho phép ghi đề những sản phẩm trong danh sách hoặc Cho phép ghi đè toàn bộ sản phẩm ⇒ Đồng ý

 

 

+ Tải lên phiếu kiểm kho

Bước 1: Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Kiểm kho ⇒ Tạo phiếu kiểm kho ⇒ Tải lên phiếu kiểm kho.

 

 

 

Bước 2: Chọn kho kiểm kê, Chọn hình thức kiểm kê, sau đó nhấp để tải file lên hoặc Download file mẫu. 

 

 

Bước 3: Hệ thống sẽ đưa ra bảng so sánh Số lượng trên hệ thống Số lượng thực tế, bạn có Tải lên file khác và chọn Kiểm kê

 

 

2. Xem thông tin phiếu kiểm kho

Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Kiểm kho ⇒ chọn icon  để xem thông tin phiếu kiểm kho. 

 

 

Thông  tin chi tiết kiểm kho, bạn có thể In thông tin kiểm kho

 

 

3. Xóa phiếu kiểm kho

Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Kiểm kho ⇒ Chọn icon  để xóa

 

Để xác nhận chọn Xóa 

 

 

4. Khôi phục phiếu kiểm kho

Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Kiểm kho ⇒ Chọn icon  để xem danh sách dữ liệu đã bị xóa ⇒ Chọn icon  để phục hồi. 

 

 

5. Tìm kiếm

* Tìm kiếm thông thường

Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Kiểm kho ⇒ Nhập mã kiểm kê. 

 

 

* Tìm kiếm nâng cao 

Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Kiểm kho ⇒ Tìm kiếm nâng cao. 

 

Nhập Kho được kiểm kê Hình thức kiểm kê ⇒ Bắt đầu tìm kiếm.

 

 

6. Xuất file excel

Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Kiểm kho ⇒ Xuất ra file excel. 

 

 

 

 

8. Thao tác trên đối tượng đã chọn

Trên thanh Menu chọn Kho hàng ⇒ Kiểm kho ⇒ Chọn phiếu cần thao tác ⇒ Chọn thao tác thực hiện